Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2014

mopsmopski
3355 450c 500

October 28 2014

0450 cc64 500
Reposted from221boners 221boners viaPugs Pugs
mopsmopski
7863 17dd
#akademiasztuki
mopsmopski
Lepiej się rozstać. W każdej sprawie ludzkiej istnieje krąg, którego nie powinno się przekraczać. Lepiej odejść i ocalić chociażby wspomnienia. Szacunek. Godność. To mimo wszystko nie są takie głupie sprawy, jak by się zdawało.
— Marek Hłasko
Reposted fromswojszlak swojszlak viahungerfactory hungerfactory
mopsmopski
7208 b3cf
Reposted fromxalchemic xalchemic viahungerfactory hungerfactory

October 19 2014

3259 6963 500
Reposted fromthorinobsessed thorinobsessed
mopsmopski
4960 f33e

October 16 2014

mopsmopski
8258 fa82 500
mopsmopski
4844 dd52
Reposted frommisza misza
0194 590d
Reposted fromunco unco viamisza misza
mopsmopski
6402 6a08
Reposted fromladygrey ladygrey viamisza misza
7326 9513
Reposted fromSaturnine Saturnine via0601 0601
mopsmopski
3126 fd03
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel via0601 0601
4787 4812
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu via0601 0601

October 06 2014

Reposted fromumarla-dusza umarla-dusza via0601 0601
mopsmopski
1636 946c
Reposted frombanita banita viamisza misza
mopsmopski
0407 f476
Reposted frommisza misza
mopsmopski
0496 f030 500
Reposted frommisza misza
mopsmopski
3364 53c9
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viahungerfactory hungerfactory
mopsmopski
1774 69d3 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viasekundedaj sekundedaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl